De Derde Orde van de Eenheid

Verbonden met de Communiteit van de Zusters van Grandchamp

Ontstaan

Voordat de Communiteit officieel bestond waren er al vrienden die de kleine communiteit in wording steunden. Ze noemden zich de ‘Grote Communiteit’. Zij waren lid van verschillende protestantse kerken en zochten samen naar een spiritualiteit, waarin het actieve en contemplatieve leven met elkaar zijn verbonden.

Zoals de vrienden van Sint Franciscus in vroeger eeuwen, hadden zij een diep verlangen om hun dagelijks leven vanuit eenzelfde innerlijke houding vorm te geven.

Frère Roger, eerste prior van Taizé, steunde Mère Geneviève van Grandchamp bij de vorming van een groep die later de naam Derde Orde van de Eenheid aannam. Vanaf de jaren vijftig waren hierbij ook Nederlanders betrokken. Een aantal van hen trad toe tot deze Orde van de Eenheid.

Sinds 1992 zijn er vanuit Nederland opnieuw leden toegetreden.

Vanaf 1995 komt de Nederlandse groep regelmatig bijeen. Een deel van de groep bestaat uit belangstellenden die zich verbonden weten met Grandchamp.

Bid en werk

opdat Zijn Rijk kome

Laat jedere dag het Woord van God

je werk en je rust bezielen

Bewaar in alles de innerlijke stilte

om in Christus te blijven

Laat de Geest van zaligsprekingen diep in je doordringen

Vreugde, eenvoud, barmhartigheit

Inspiratie

De Derde Orde van de Eenheid is een gemeenschap van christenen, mannen zowel als vrouwen, die vanuit de roeping tot eenheid willen leven volgens de spiritualiteit die de communiteiten van Grandchamp en Taizé in hun Regel tot uitdrukking brengen. Die Regel is gebaseerd op de traditionele kloostergeloften.

Ook de Derde Orde van de Eenheid kent een Regel: deze komt in veel opzichten overeen met die van Taizé en Grandchamp, maar is in de eerste plaats korter en verder ook aangepast aan het gewone dagelijkse bestaan van mensen die niet in een kloostergemeenschap leven. De Regel gaat uit van het Evangelie. De Zaligsprekingen staan centraal, de nadruk ligt op de liefde en vrede die leiden tot vreugde, eenvoud en barmhartigheid.

Voor leden en belangstellenden van de Derde Orde is deze Regel vooral bedoeld als bron van inspiratie voor hun leven in gezin, vriendenkring, werk, maatschappij en kerk. Schriftlezing, dagelijkse meditatie en gebed, geven samen met ontmoeting en bezinning richting aan het leven. De leden van de Derde Orde van de Eenheid geloven dat een duurzame verbintenis waarde heeft vanuit het vertrouwen dat God het de mens mogelijk maakt te kiezen en – met vallen en opstaan – trouw te blijven. Waar verdeeldheid heerst en de vrede in gevaar is, willen zij vanuit een roeping tot eenheid zoeken naar wegen van verzoening.

Nu

Internationaal telt de Derde Orde ongeveer 200 leden en een groot aantal belangstellenden. Vanuit Nederland zijn er contacten met de groepen in Zwitserland en Duitsland. De Derde Orde heeft zowel vrouwen als mannen onder haar leden en ook echtparen. De leden en belangstellenden zijn afkomstig uit verschillende kerkelijke tradities.

De Nederlandse groep komt vier maal per jaar bijeen in de Emmauspriorij in Maarssen, waarvan één keer per jaar een weekend. In de bijeenkomsten is er ruimte voor meditatie, stilte, gebed, het bespreken van een thema, ontmoeting en uitwisseling. Gasten zijn van harte welkom.

Eenmaal in de twee jaar gaat de groep voor de meerdaagse bijeenkomst naar Zwitserland. Een ‘Nieuwsbrief’ verschijnt vier maal per jaar. De kosten van de Nieuwsbrief, coördinatie en bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld. Draagkracht en onderlinge solidariteit zijn hierbij het uitgangspunt.

De Regel van de Derde Orde, met commentaar, is in 2000 in het Nederlands verschenen.

Contactpersoon voor de Derde Orde van de eenheid van de communauteit van Grandchamp in Nederland is

Marjanne van Til m.vantil@ziggo.nl